Vätterns pärla

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2005

Föreningen har under året haft två möten:

Årsmöte/Vårarbetsdag, med diverse reparationer och iordningställande av området. Båthuset städades inför sommaren.

·       

·        Extramöte/Arbetsdag då båthuset och dasset målades om.

Aktiviteter.

I samband med Vårarbetsdagen genomfördes även Årsmötet. Beslut togs att bryggföreningen skall fortsätta som tidigare med vilande styrelse och istället ha en arbetsgrupp.

Arbetsgruppen består som tidigare av, Lars-Göran Olsson, Gunnar Sandberg, Göran Larsson, Per Johansson samt en ägarrepresentant.

I samband med Målardagen hölls ett extra möte där beslut togs att till våren köpa in material för att kunna dra färskvattenledning till västra bryggan.

Valborgsmässoafton firades som vanligt med brasa, vårtal av Martin Marcolla och korvgrillning. Uppslutningen blev i år något bättre än förra året.

Midsommar firades också enligt tradition. Blommor plockades, stången smyckades och restes med gemensamma krafter. Dansen kring stången klarades av till toner från Gudrun "Gugge" Perssons dragspel.

Kräftskivan, som även den börjar bli en trevlig tradition, gick under augusti månad av stapeln med god uppslutning. Dans och allsång så taket i båthuset nästan lyfte efter att kräftorna avnjutits.

Hemsida En hemsida har under senare delen av året börjat ta form, sidan kommer till våren att läggas upp på adressen www.bastedalen.se, p ublicerat material ska vara av intresse för bryggföreningens medlemmar och Bastedalens besökare

För Bryggföreningen

Per Johansson

Inger Larsson

Lars-Göran Olsson

Dagordning 050416

1.     Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2.     Val av ordförande för mötet.

3.     Val av sekreterare för mötet.

4.     Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

5.     Fråga om stadgeenlig utlysning.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisionsberättelsen.

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.     Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Val av styrelse jämte suppleanter, (Om inga förslag till styrelse finns, föreslår valberedningen/arbetsgruppen att arbetsgruppen får fortsatt förtroende att föra bryggföreningens talan under 2005.)

11. Val av fyra (4) st personer som skall ingå i arbetsgruppen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Fastställande av medlemsavgift.

Övriga frågor samt info från ägarna om byggplaner och VA installationer för området.

14.

15. Mötets avslutning.

Protokoll 050416

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

Mötet öppnades av Per Johansson och dagordningen godkändes.

Till mötets ordförande valdes Per Johansson.

Till mötets, tillika arbetsgruppens, sekreterare valdes Inger Larsson.

Till justeringsman jämte ordförande valdes Inger Mattsson.

Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen.

Arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet.

Inga förslag.

Mötet beslutade att fortsätta som tidigare med vilande styrelse och istället ha en arbetsgrupp.

10.    

11.    

Till att ingå i arbetsgruppen valdes på 1 år, Ekonomiansvarig Lars-Göran Ohlsson,
Per Johansson som för klubbens talan i egenskap av ordförande,

Göran Larsson, Bengt Byfeldt och Roger Karlsson.

12.    

13.    

Till revisor på 1 år omvaldes Lars-Göran Jönsson.

Medlemsavgiften för år 2006 blir som tidigare 50:- per år

P-O Persson visade förslag på byggplan för området

Mötet fastslog att årets kräftskiva blir 20 augusti och höststäddagen blir 25 September.

Förslag lades om en festkommite och till den valdes, Inger Mattsson, Inger Larsson (Amalienborg), Monica Byfeldt, Benny Norén, Maud Norén, Gunnar Norén, Susanne Undegård och Inger Larsson (Talliden).

Önskemål om en ny dammsugare till båthuset framlades till ägarna som noterade önskemålet.

Säkerheten i hamnen diskuterades, ett förslag var att öka belysningen och det kommer ev. att ske i samband med nybyggnationen, inför kommande säsong kommer den befintliga belysningen att ses över så att alla lampor fungerar.

Per hade dator med sej och visade den nya hemsidan, www.bastedalen.se, som Susanne har byggt.

14.    

  1. Mötet avslutades.

Sekreterare         Ordförande                        Justeringsman

Inger Larsson         Per Johansson               Inger Mattsson

Din rubrik

Bryggföreningen håller på och bygger på en hemsida som i skrivande stund inte är helt klar, namnet är www.bastedalen.se. Håll under sommaren koll på sidan efter nyheter, information från föreningen mm.

Vi har köpt in material för att bygga ut färskvattenförsörjningen till bryggan vid "berget", plats 1 - 16. Arbetet påbörjas under våren.

Vi har numera även möjlighet att utfärda intyg, som medger rabatt vid inköp av färdbevis för Göta Kanal.

Lördag 16/4 kl 14.00 Årsmöte i Båthuset. Årsmötet börjar ca 14.00.

Bryggföreningen bjuder på kaffe med dopp på mötet.

Lördag 30/4 kl 19.00   Valborgsmässofirande.

Korv med bröd och dricka säljs till självkostnadspris.

Fredagen 24/6    Midsommarfirande.

Tider och aktiviteter kommer att annonseras på båthusets anslagstavla samt på hemsidan.

Övriga sommaraktiviteter/Städdagar kommer att annonseras på anslagstavlorna i båthamnen/ hemsidan. Håll utkik, så att du inte missar något.

För allas trivsel, försök att ställa upp på städdagarna!

Du vet väl att Du och din familj automatiskt är medlemmar i bryggföreningen genom att 50 kr från båtplatsavgiften går till bryggföreningen!

Meddelanden från bryggföreningen eller båthamnens ägare anslås på anslagstavlornavid infarten och på båthuset.

Vill du själv sätta upp ett meddelande, använd den stora anslagstavlan vid infarten.

Föreningens medlemmar får disponera Båthusets nedre del om man har besök och inte har plats i den egna båten, för att fixa kaffe eller liknande.

Det finns både kaffe- och matservis, men glöm inte att diska och städa efter dej.

Det finns även möjlighet att hyra båthuset för privata fester.

Kostnaden för detta är 400 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar.

Du kan boka hos P-O tfn 070-777 12 96 eller hos Berit tfn 019-10 53 90.

Du kan även disponera en nyckel till Båthuset mot en depositionsavgift på 100 kr

prata med Berit eller P-O .

Var vänliga, respektera gällande parkeringsförbud och parkera endast på anvisade platser.

Väl mött till en förhoppningsvis varm och solig sommar!

Bryggföreningen

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...