Vätterns pärla

Protokoll

Dagordning


Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2012-04-21

DAGORDNING

1.     Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2.     Val av ordförande för mötet.

3.     Val av sekreterare för mötet.

4.     Val av justeringsman att jämte ordförande, justera protokollet.

5.     Fråga om stadgeenlig utlysning.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisionsberättelsen.

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.     Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Information från Ägarna.

11. Val av styrelse jämte suppleanter, totalt fem (5) st personer, som skall ingå i styrelsen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande välj på 1 år övriga på 2 år.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning, 2 personer

14. Fastställande av medlemsavgift.

15. Övriga frågor

Mötets avslutning.

Verksamhetsberättelse


Bastedalens Bryggförening

Verksamhetsberättelse

2011-01-01 – 2011-12-31

Föreningen har haft 2 möten.

Årsmöte den 16/4. Samt ett möte mellan styrelsens medlemmar; Conny Patriksson, ordförande, Yvonne Patriksson, trivselansvarig och Inger Larsson, sekreterare.

Samt Stefan Zetterlund, suppleant. Mötet skedde hemma hos Conny och Yvonne Patriksson, Björka – Kumla.

Vårstäddagen

inträffade den 16/4, sedvanliga göromål och senare på eftermiddagen hölls Årsmötet. Föreningen bjöd på kokkorv och dricka, P-O bjöd på smörgås.

Valborgsmässoafton

firades på sedvanligt sätt, lördagen den 30/4, vår lokale präst höll tal. Föreningen bjöd på korv.

Midsommarfirande

Sedvanligt midsommarfirande i mycket kallt och ruggigt väder.

Kräftskivan

firades den 20/8 och den kommer att kommas ihåg av oss alla. Denna gång inte på grund av att väder var så bra, men att vi hade väldigt trevligt!

Höststäddagen

var den 15/10. På hösten är det oftast inte så mycket att göra, vi städade det som behövdes, tog in det som ska in. Sen längtade vi bara till nästa säsong!

På gaveln på stora ladan har en lampa med fotocell monterats, allt för att motverka stöld/tillgrepp på våra båtar.

Hemsidan har blivit allt mer uppskattad!  

För Bryggföreningen                     Conny Patriksson, ordförande.

Årsmöte


Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2012-04-21

Protokoll för Årsmöte 2011-04-21

1.     Mötets öppnandes av Conny Patriksson och dagordningen godkändes.

2.     Till ordförande av mötet valdes Conny Patriksson.

3.     Till sekreterare för mötet valdes Inger Larsson, Amalienborg.

4.     Till justerare valdes Benny Norén samt Anders Dahl

5.     Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

6.     Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.

7.     Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen. Föreningen har en intäkt på 5900 kr, ränta 112 kr, inkomst under 2011 6012 kr. Utgifterna är ca 2303 kr, hemsidan kostar 875 kr, skatt 33 kr, total kostnad under verksamhetsåret är 2303 kr, överskott av årets budget är 3709 kr. På Bryggföreningens konto finns 15654 kr.

8.     Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet.

9.     P-O lämnar information om byggnationen i hamnen. I första skedet är 13 tomter på gång att iordningsställas. Tomterna är avstyckade och klara. Sex an tomerna är sålda, sju är osålda. .

Etapp 2 har nu börjat, då kommer tomter att anläggas i ”bergen” upp mot Herrgården. Där har man nu sprängt, man väntar på att få dra fram vatten och avlopp, när tjällossningen har slutat. I nuläget är det 4 ton som gäller för trafiken. Här är det planerat för 6 tomter.

När det gäller etapp tre så har Askersunds kommun förhandlat bort strandskyddet, ärendet är överklagat av Länsstyrelsen, innan denna etapp godtas kommer det ej att bli aktuellt med att anordna den portabla toaletten.

P-O informerar även om att Lars Persson även fortsättningsvis kommer att sköta om trivseln i hamnen, innefattande grönytor och annat.

10. Till ordförande valdes Conny Patriksson (1 år ), övriga ledamöter sitter ytterligare ett år.

11. Till revisor valdes Bengt-Göran Jönsson.

12. Till valberedning valdes Stefan Holmertz och Benny Norén.

13. Medlemsavgiften är oförändrad, 50 kronor per år.

14.  Öriga frågor.

Vi tar återigen upp frågan om en vinsch till isättningsrampen, förslaget väcktes för ett flertal år sedan, det tas nu upp igen.

Lars Persson, ordförande i Hammars Fiskevårdsförening informerar angående kräftfisket. Nytt för i år är att Sveaskog som vi arrenderar vatten av har sagt upp arrendet. Kräftfisket kommer med all sannolikhet att bli decimerat i år. Saken är ännu inte riktigt klar ännu.

Conny Patriksson informerar om att lördagen den 5/5 i Askersund, är ett informationsmöte angående vatten i Vättern. Plats är Båtklubben i Askersunds hamn, kl 9.30. Se information på hemsida www.bastedalensbryggforening.se

Det har kommit till föreningens kännedom att en av medlemmarna delar ut låskoden till icke medlemmar, detta i egenskap av fiskeguide. Vi i föreningen har tagit ett gemensamt beslut om att vin inte ska göra det, överträdelse beivras och kan leda till uteslutning.

Föreningens sekreterare tar på sig att skriva ett brev till vederbörande.

Valborgsmässofirandet börjar runt ca 19-19.30 Måndag 30/4.

Mötets avslutning.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...