Vätterns pärla

Protokoll

Skrivelse till medlemmar

Sjökort över skärgården.

Åmmebergs Båtklubb kommer under våren 2007 ha tagit fram ett sjökort över Norra Vätterns skärgård.

BASTEDALENS BRYGGFÖRENING INFORMERAR!

Du som medlem i Bastedalens bryggförening kan nu teckna dig för ett exemplar av sjökortet, Bryggförening har tecknat sig för 50st sjökort så först till kvarn gäller.

Priset på sjökorten är i skrivande stund inte fastställt men kommer att landa någonstans runt ca 300-400:-/st.

Läs mer om detta på våran hemsida, www.bastedalen.se, eller kontakta någon av styrelsens representanter.

Verksamhetsberättelse 2006

Föreningen har under året haft två möten :

·         Årsmöte/Vårarbetsdag, med diverse reparationer och iordningställande av området. Båthuset städades inför sommaren.

·         Arbetsdag då vattenslang drogs fram till yttre bryggan. (ej protokollfört)

Aktiviteter.

I samband med Vårarbetsdagen genomfördes även Årsmötet. Beslut togs att bryggföreningen skall fortsätta som tidigare, med en arbetsgrupp stället för styrelse.

Arbetsgruppen består from årsmötet 2005 av, Lars-Göran Olsson ekonomiansvarig, Per Undegård (Johansson), Bengt Byfäldt, Göran Larsson, Roger Karlsson samt en ägarrepresentant.

Revisor har under året varit Bengt-Göran Jönsson.

Extra arbetsdagen gick till att dra vattenröret mellan storbryggan och yttre bryggan samt ansluta vid avstängningskranen på bryggan. Påfyllningsslang finns nu som räcker till hela yttre bryggan.

Valborgsmässoafton firades som vanligt med brasa och korvgrillning. Deltog gjorde omkring 30 personer.

Midsommar firades med gemensam sill lunch. Efteråt plockades blommor, stången smyckades och restes med gemensamma krafter. Dansen kring stången klarades av till toner från Gudrun "Gugge" Perssons trio. Kvällen avslutades med dans i båthuset.

Kräftskivan, som har blivit en trevlig tradition, avnjöts den 20 augusti, med god uppslutning. Ett avbrott i ätandet gjordes för att avgöra Bastedalsmästerskapen i femkamp. Oklart vem som vann. Kvällen avslutades med dans och allsång. Ett stort tack till festkommitén för en trevlig kväll.

Höststäddag 25 september. (enl årsmöte)

Julfest i december,  knytkalas, julklappsbyte och,  naturligtvis, mat stod på programmet.

Hemsidan har under året fortsatt att utvecklats, sidan är upplagd på adressen www.bastedalen.se. Material att publicera emottas gärna. Vi söker speciellt efter information om ”gamla” dagars Bastedalen. Håll koll på hemsidan som vi (Susanne) håller uppdaterad.

För Bryggföreningen

Per Johansson                             Inger Larsson                                   Lars-Göran Olsson

Dagordning 060423

1.     Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2.     Val av ordförande för mötet.

3.     Val av sekreterare för mötet.

4.     Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

5.     Fråga om stadgeenlig utlysning.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisionsberättelsen.

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.     Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Val av styrelse jämte suppleanter, (Om inga förslag till styrelse finns, föreslår valberedningen/arbetsgruppen att arbetsgruppen får fortsatt förtroende att föra bryggföreningens talan under 2006.)

11. Val av fem (5) st personer som skall ingå i arbetsgruppen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Fastställande av medlemsavgift.

14. Övriga frågor

Mötets avslutning

Årsmöteprotokoll 060423

 1. Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen            Mötet godkände dagordningen utan tillägg eller ändringar
 1. Val av ordförande för mötet                                        Mötet valde Per Undegård till ordförande för mötet
 1. Val av sekreterare för mötet                                        Mötet valde Lars-Göran Olsson till sekreterare för mötet.
 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet                Mötet valde Inger Larsson (Amalienborg) att jämte ordföranden Per Undegård              justera protokollet                         
 1. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet                        Mötet fann utlysningen av mötet stadgeenligt
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse                  Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes av mötet (bif)
 1. Revisionsberättelsen                                    Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Bengt-Göran Jönsson (bif)

Revisorn har funnit att bokföringen har utförts enligt god sed och rekommenderade mötet att lämna styrelsen full ansvarsfrihet för det reviderade året

 1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen        Mötet lämnade styrelsen/arbetsgruppen full ansvarsfrihet för det reviderade året

2005

 1. Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag                      Inga förslag fanns att behandla

10.   Val av arbetsgrupp för 2006
Mötet föreslog och valde för år 2006 arbetsgrupp under ett års tid enligt följande:

Ordförande och tillika firmatecknare                      Per Undegård

Kassör att jämte ordföranden teckna firma                      Lars-Göran Olsson

                Övriga deltagare i arbetsgruppen:                                                                                                                                           Roger Karlsson                                                                  Bengt Byfäldt                                                                     Göran Larsson   

 1. Val av revisor

             Mötet valde Bengt-Göran Jönsson till revisor för år 2006

 1. Fastställande av medlemsavgift

             Mötet beslöt att låta medlemsavgiften vara oförändrad (50 kr per medlem)

 1. Övriga frågor

Per-Olov Persson som representant för ägarna föreslog och informerade om följande förändringar inför säsongen 2006:

·         Föreningen kommer att få disponera ett förvaringsutrymme i förrådsladan för förvaring av t ex länspump, gräsklippare, röjsåg, ev högtryckstvätt etc. Utrymmet kommer att låsas med kombinationslås.

System för enkel information (mail?) om ev ändring av låskombination utvecklas av Susanne Undegård

·         Bommen vid sjösättningsrampen kommer att utrustas med kombinationslås. Samma system som utvecklas för information om låskombination för förrådsdörr kommer att användas för bomlåset

·         P-O informerade om ev längre frånvaro under slutet på sommaren varvid föreningen kommer att gemensamt ta ett större ansvar för drift och skötsel av anläggningen under P-O:s frånvaro

·         Per informerade om det samarbete med Åmmebergsbåtklubb som startats under senvintern angående framtagande av ett högupplöst sjökort över skärgården samt lilla Röknen. Sjökortet kommer att vara i skala 1:15000, men vara i samma format som nuvarande sjökort över Vättern. Ytterligare information samt möjlighet att göra en intresseanmälan finns via bryggföreningens hemsida, www.bastedalen.se. korten kommer att vara till försäljning from sommaren 2007 och priset kommer att bli mellan 300:- - 400:-.

 1. Mötets avslutning

Ordföranden och ägarna tackade för god uppslutning såväl till städdagen och mötet och önskade alla välkomna till traditionsenligt Valborgsfirande

Vid Protokollet

Lars-Göran Olsson

Justerat

Per Undegård                                                                  Inger Larsson

Extra styrelsemöte

Extra styrelsemöte 2006-01-22, Talliden Skyrsta

Dagordning .

1.    Bryggföreningens deltagande i Åmmebergs båtklubbs framtagande av ett sjökort över norra Vättern i samarbete med Hydrografica.

         Protokoll fört vid styrelsemöte i Bastedalens Bryggförening

 1. Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen.

Mötet godkände dagordningen utan tillägg eller ändringar.

Till sekreterare för mötet valdes Inger Larsson

 1. Presentation                                     

Mötet har föregåtts av en inbjudan och en träff, 2006-01-22, med Åmmebergs båtklubb, som har startat ett samarbete med kartföretaget Hydrografica för att ta fram ett högupplöst sjökort över skärgården samt lilla Röknen. Sjökortet kommer att vara i skala 1:15000, men vara i samma format som nuvarande sjökort över Vättern. Sommaren 2006v kommer att användas för att samla in information, flygfotografering, djupmätningar mm. Åmmeberg har för avsikt att stå för alla kostnader fram tills att kortet är klart för försäljning. Föreningen måste dock, genom avtal, binda sig för x antal sjökort som blir föreningen egendom. Betalning sker vid leverans av sjökorten, preliminärt våren/somnaren 2007. Priset kommer att bli mellan 300:- - 400:-.

 1. Beslut.

Efter en diskussion om antalet sjökort, 25 eller 50, beslutades att Bryggföreningen skall delta i projektet och förbinder sig att köpa 50 st ex.

 1. Information till medlemmar                               

Ett informationsblad skall tas fram under sommaren. Information kommer att fästas på resp båtplats. En första information kommer på årsmötet och fortlöpande presenteras händelser på hemsidan, www.bastedalen.se . Där kommer det även att gå att teckna sig för sjökort.

 1. Deltagande       

Ur arbetsgruppen: Göran Larsson, Lars-Göran Olsson, Per Undegård (Johansson)

Övriga: Inger Larsson, Susanne Undegård.

Via telefon: Bengt Byfeldt

Mötet avslutades 

Vid Protokollet

Inger larsson

Justerat

Per Undegård

Inger Larsson

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...