Vätterns pärla

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2007

Föreningen har under året haft två möten :

·          2006-01-22, styrelsemöte angående ”sjökortprojektet”.

·          Årsmöte/Vårarbetsdag, med diverse reparationer och iordningställande av området. Båthuset städades inför sommaren. Tyvärr har de nya vattenanslutningarna vid bryggan frusit sönder. Vi måste få till nya rutiner inför kommande vinter.
 

Aktiviteter.

I samband med Vårarbetsdagen genomfördes även Årsmötet. Beslut togs att bryggföreningen skall fortsätta som tidigare, med en arbetsgrupp istället för en styrelse.

Arbetsgruppen består from årsmötet 2006 av, Lars-Göran Olsson ekonomiansvarig, Per Undegård (Johansson), Bengt Byfäldt, Göran Larsson, Roger Karlsson samt en ägarrepresentant.

Revisor har under året varit Bengt-Göran Jönsson.

Valborgsmässoafton firades som vanligt med brasa och korvgrillning. Deltog gjorde omkring 30 personer.

Midsommar firades med gemensam sill lunch. Efteråt plockades blommor, stången smyckades och restes med gemensamma krafter. Dansen kring stången klarades av till toner från Gudrun "Gugge" Perssons trio. Kvällen avslutades med dans i båthuset.

Kräftskivan, avnjöts den 19 augusti, med god uppslutning. Kvällen avslutades med dans och allsång. Ett stort tack till festkommittén.

Höststäddag 15 oktober.

En liten skara slöt upp till städdagen då vi bland annat höststädade båthuset, plockade undan sommarmöblemanget och rensade och röjde bland sly och ogräs. Roten som stack upp mitt i vägen i infarten togs äntligen bort. Bryggföreningen bjöd på kaffe och macka.

Hemsidan är upplagd på adressen www.bastedalen.se. Material som man vill publicera lämnas till Webbmaster. Vi söker speciellt efter information om ”gamla” dagars Bastedalen. Håll koll på hemsidan som Susanne håller uppdaterad.

För Bryggföreningen

Per Johansson   Inger Larsson   Lars Göran Olsson
                                   

Dagordning 070429

1.     Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2.     Val av ordförande för mötet.

3.     Val av sekreterare för mötet.

4.     Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

5.     Fråga om stadgeenlig utlysning.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisionsberättelsen.

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.     Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Val av styrelse jämte suppleanter, (Om inga förslag till styrelse finns, föreslår valberedningen/arbetsgruppen att arbetsgruppen får fortsatt förtroende att föra bryggföreningens talan under 2006.)

11. Val av fem (5) st personer som skall ingå i arbetsgruppen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Fastställande av medlemsavgift.

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutning.

Protokoll 070429

1.       Mötet öppnades av Per Undegård och dagordningen godkändes.

2.       Till mötets ordförande valdes Per Undegård.

3.       Till mötets sekreterare valdes Inger Larsson.

4.       Till justeringsman valdes Göran Larsson.

5.       Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

6.       Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7.       Bengt-Göran Jönsson läste upp revisorberättelsen och Lars-Göran Olsson

   gick igenom kassaredovisningen.

8.       Arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet.

9.       Per U. tog upp frågan om skötseln av hamnen under sommaren. P-O Persson

kommer att vistas i Spanien en del av sommaren så Göran Larsson med hjälp av arbetsgruppen kommer att sköta gräsklippning och diverse underhåll den tid P-O är borta. Diverse reservdelar kommer att finnas i förrådet.

Per tog också upp frågan om att kunna skriva kontrakt på båtplatserna, P-O tar fram förslag på kontrakt och det bestämdes att ha ett styrelsemöte senare för att diskutera utformningen av kontrakten.

10.   Mötet beslutade att fortsätta som tidigare med en arbetsgrupp på 5 personer.

11.   Till att ingå i arbetsgruppen valdes på 1 år Lars-Göran Olsson Ekonomiansvarig,

   Per Undegård som för klubbens talan i egenskap av ordförande, Göran Larsson, Bengt Byfeldt och Benny Norén.

12.   Till revisor på 1 år valdes Bengt-Göran Jönsson

13.   Medlemsavgiften är oförändrad 50:- per år.

14.   En tavla med Vätterns fiskegränser kommer att sättas upp.

Diverse reparationer kommer att utföras under våren ex. elen och elementen

i båthuset, en del dåliga plankor i bryggorna kommer att bytas ut och en av bryggorna

ska åtgärdas. På åtta av de mindre båtplatser kommer stolparna att bytas ut mot bommar.

Alla aktiviteter kommer förutom att finnas på hemsidan även att anslås på

anslagstavlorna i hamnen.

Kräftskivan kommer att hållas 18 Augusti och höststäddagen blir 14 Oktober.

Låskoden till bommen och förrådet kommer att bytas ut efter behov och finns att tillgå

hos alla i arbetsgruppen. Koden får bara lämnas ut till klubbmedlemmar och får inte spridas till obehöriga. Aktuell båtplatslista kommer att finnas hos

Inger o Göran Larsson.

P-O Persson tackade alla som hjälpt till under dagen. 

15.   Mötet avslutades.

  Ordförande Per Undergård
  Sekreterare Inger Larsson
  Justeringsman Göran Larsson

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...