Vätterns pärla

Protokoll 2017

Protokoll årsmöte

Årsmöte

Mötet öppnades av Conny Patriksson, samt dagordningen för mötet godkändes.

 1. Till ordförande för mötet valdes Conny Patriksson.
 2. Till sekreterare valdes Inger Larsson.
 3. Till justerare valdes Anders Dahl och Benny Norén.
 4. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 5. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.
 6. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen, föreningens ekonomi är god.

Utgifter förra året var bland annat; hemsida , korv och liknande vid städdagar och Valborgsmässofirande.

 1. Styrelsen /arbetsgruppen beviljas ansvarsfrihet.
 2. P-O informerar.

P-O tackar för den mangranna uppslutningen, denna dag. P-O tycker att sommar/båtsäsongen börjar i samband med att vi har vår städdag på våren.
Lars Persson, P-O:s bror har även i år lovat att se till att det är snyggt och välskött nere i hamnen.

En av tomterna nere i hamnen var såld, men trots kontrakt och handpenning så har man valt att backa ur. Annars har inget hänt på tomt fronten.

Vägen vid ”den gamla affären” här lagts om, man bör kunna snygga till bättre där enligt P-O.

Gaveln ut mot sjön på båthuset har gett vika, det är stora stenar-fundament som har ramlat ner i sjön. Bryggan vid gaveln har stängts av, så även utrymmet innanför vid poolen. Lappar har satts upp på ytterdörren in till poolen, samt på dörren in från båthuset.

Traktens byggare; Astor har utfört arbetet tidigare och kommer nu att återställa raset. Han ska även fylla på/gjuta vid isättningsrampen som är mycket ojämn. Det ska göras inom en snar framtid.

Bommen ska fortsatt vara låst. P-O har inte hört något om hur kommunen kommer att hantera parkeringsutrymmet som kommunen har.

Färdigställer kommunen parkeringen, kan de kanske vara med och bistå med en toalett och soptunna.

 1. Val av styrelse.

Ordförande: Conny Patriksson (1 år)

Sekreterare: Inger Larsson. (2 år)

Ekonomiskt ansvarig: Yvonne Patriksson (2 år)

 1. Val av revisor.

Bengt-Göran Jönsson

 1. Valberedning.

Benny Norén och Ulf Stensson.

 1. Fastställande av medlemsavgift.

50 kronor i medlemsavgift, som tidigare.

 1. Övriga frågor.

Se till att allas telefonnummer kommer på sms;listan. Det är inte alla medlemmar som fått sms.

Förslag att sekreterare lägger ut uppgifter om detta på hemsida och Facebooksida.

Benny Norén kommer att ansvara för Valborgsmässofirandet, sedvanlig brasa och korvgrillning.

Valborgsmässofirandet nere i hamnen är mycket populärt och uppskattat.

Lars Persson framför en önskan från fiskeföreningen om att det läggs väldigt mycket nät på Önas vatten. De framför en önskan om att detta ska minska.

Ett önskemål om att man sätter upp sk ”drakar” , fågelskrämmor. Det är som ett fiskespö med lina och en rovfågel i toppen. Det är mycket effektivt för att hålla bort mås och annan fågel.

Ett problem blir vi varse omedelbart; det kan komma att påverka fågellivet på ett negativt sätt, något som ingen önskar. Fågellivet här är mycket aktivt. Mer information om användandet erfodras.

Kräftskivan planeras till den 26.8, mer information kommer på hemsida och Facebook sidan.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsåret 2016-01-01-2016-12-31

Styrelsen har haft ett möte hemma hos Inger Larsson i Skyrsta. Vid mötet deltog Inger Larsson, Conny och Yvonne Patriksson samt Benny Norén.

Under året har vi haft två städdagar, en i april och en i oktober.

Uppslutningen vid städdagarna har varit mycket god, vilket både P-O och styrelsen uppskattar. En förklaring till den goda uppslutningen är säkerligen att vi numer skickar ut sms till medlemmarna. Det har visat sig vara mycket effektivt.

Valborgsmässofirandet gick av stapeln som vanligt, vädret var hyfsat – dessvärre räckte inte korven fullt ut.

I augusti var det kräftskiva, den gick av stapeln inne vid poolområdet och var mycket lyckad!

Årsmöte

Årsmöte 2017-04-22

 Bastedalens Bryggförening

Den gångna säsongen var bra. Arbetsdagarna har flutit på mycket bra då vi blir allt fler som deltar vid städdagarna.

På mötet kom inte mycket nytt upp. Båthuset har stängt ut mot poolområdet och bryggan ut på gaveln mot sjön. Detta pga ett betongfundament/stenar har ramlat ned i sjön.  Detta ska återställas av Astor, lokal byggherre, då det är han som utfört arbetet från första början.

Han ska även bättra på isättningsrampen.

Inget nytt när det gäller tomterna i området. En tomt var såld, kontrakt och handpenning var lagd, men man valde att backa ur.

Kommunens parkering vet ingen i nuläget hur den kommer att se ut, när den ska iordningsställas.

Bommen ska fortsatt vara låst, något som medlemmarna i föreningen uppskattar.

Lars Persson kommer som tidigare sköta om hamnens gräsmatta och se till att det håll snyggt i området.

En önskan om ”fågelskrämmor”, så kallade drakar som flyger i luften kom upp på mötet. Det skulle minska problemen med nedsmutsade kapell, men man måste självfallet ta hänsyn till fågellivet.

Vi enas om att vi måste läsa på lite mer.

Datum för kräftskiva blev den 26.8, mer information kommer på hemsida och Facebooksida.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...