Vätterns pärla

Protokoll

Dagordning.

Bastedalens Bryggförening  

Årsmöte 2011-04-16

DAGORDNING

1.     Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2.     Val av ordförande för mötet.

3.     Val av sekreterare för mötet.

4.     Val av justeringsman att jämte ordförande, justera protokollet.

5.     Fråga om stadgeenlig utlysning. // Här kommer Pia Stenströmer att informera om det projektet som hon är involverad i och hennes önskan att få tillgång till isättningsrampen.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisionsberättelsen.

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.     Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Information från Ägarna.

11. Val av styrelse jämte suppleanter, totalt fem (5) st personer, som skall ingå i styrelsen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande välj på 1 år övriga på 2 år.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning, 2 personer

14. Fastställande av medlemsavgift.

15. Övriga frågor

Mötets avslutning.

Bastedalens Bryggförening

Verksamhetsberättelse

2010-01-01 – 2010-12-31

Föreningen har haft 2 möten.

Årsmötet den 25/4 samt ett möte mellan styrelsens medlemmar; Conny Patriksson, ordförande, Yvonne Patriksson, kassör och Inger Larsson, sekreterare. Mötet skedde hemma hos Inger Larsson i Hammar.

Vårstäddagen

inträffade den 25 april, sedvanliga göromål och senare på eftermiddagen hölls Årsmötet. Föreningen bjöd på kokkorv och dricka, P-O bjöd på smörgås.

Valborgsmässoafton

firades på sedvanligt sätt, dagen renderade 530 kr till föreningens kassa.

Ett partytält har inhandlats för att stå oss bi i dåligt väder. Även en högtryckstvätt har inhandlats.

Midsommarfirande

på kullen med dans och sång samt fest i båthuset för de som ville festa vidare.

Kräftskivan

firades den 14 augusti och den kommer att kommas ihåg av oss alla. När hade vi ett så underbart väder sist? Det var en helt magisk kväll. Den kommer vi att minnas länge!

Höststäddagen

var den 2/10. På hösten är det oftast inte så mycket att göra, vi städade det som behövdes, tog in det som ska in. Sen längtade vi bara till nästa säsong!

På årsmötet beslöts att till ny hemside ansvarig utsågs Inger Larsson, hemsidans adress;

För Bryggföreningen                                 

Conny Patriksson, ordförande.

Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2011-04-16

Protokoll för Årsmöte 2011-04-16

1. Mötets öppnandes av Conny Patriksson och dagordningen godkändes.

2. Till ordförande av mötet valdes Conny Patriksson.

3. Till sekreterare för mötet valdes Inger Larsson, Amalienborg.

4. Till justerare valdes Bengt Strandberg/Erik Fredriksson

5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.

7. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen.

8. Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet.

9. Extra inslag på mötet: En önskan att tillgå i sättningsrampen i kommersiellt syfte har kommit till föreningens kännedom. P-O reserverar sig i frågan och låter föreningen bestämma. De som var deltagande på mötet röstade och beslutade att säga nej, beslutet var enhälligt. Senast vi diskuterade denna fråga var på Årsmötet 090426, mötet beslöt då att bommen ska vara låst och endast användas av medlemmar och koden får INTE lämnas ut. Det beslutet kvarstår med andra ord.

10. P-O lämnar information om byggnationen i hamnen. I första skedet är 12 tomter på gång att iordningsställas. Tomterna är avstyckade och klara. Sex av tomterna är sålda. Etapp 2 har precis påbörjats på berget upp mot Herrgården, även där ska 12 tomter i ordningsställas. Förhoppningsvis ska tomterna vara avstyckade till hösten. Sprängning i berget är det som ligger närmast i tid.

 När det gäller den ”portabla” toaletten så är även den kopplad till etapp tre. Den kan inte komma att bli inkopplad innan tillstånd ges för byggnationen.

Tidigare har det diskuterats att anlägga toaletten i anslutning till det lilla tegelhuset, detta är dock inte längre aktuellt enligt P-O. Han har dispens när det gäller latrintunnorna ytterligare 1½ år fram åt.

11. Till ordförande valdes sittande; Conny Patriksson (1 år), till   ”trivselansvarig” valdes sittande; Yvonne Patriksson , till sekreterare valdes sittande; Inger Larsson, Amalienborg. Övriga ledamöter; Gunnar Norén och Stefan Zetterlund. Då det kommit till styrelsens kännedom att det kan ha förekommit en jäv situation i styrelsen, väljer vi att ta bort kassören ( enligt de stadgar som finns i vår förening, behöver vi ej ha kassör) istället inrättar vi en trivselansvarig.

Till revisor valdes Bengt-Göran Jönsson.

13.Till valberedning valdes Stefan Holmertz och Benny Norén.

14. Medlemsavgiften är oförändrad, 50 kronor per år.

15. Övriga frågor:

Bengt Strandberg tar upp frågan om stölder, inte minst nu när båtar stulits i Olshammars trakten. Önskvärt vore en lampa med rörelsedetektor som tänds när bilar kör in i hamnområdet. Mötet bifaller önskemålet och vi enas om att den lampan ska monteras på knuten på tegelhuset. Stefan Holmertz berättar att han vid ett flertal tillfällen sett husbilar komma på kvällarna, men so sedan ger sig av då de inser att det finns folk i hamnen. Det är bra om vi kan hjälpas åt att ”röra” oss i hamnen.

Frågan om gästbåtplatser togs upp, vi har inga speciella gästplatser. Behovet är dock inte så stort, ibland har båtplatser ”lånats” av medlemmar som man vet har varit ute på sjön en längre tid. Olika förslag diskuterades om man på något vis kan ge den informationen till medlemmar i föreningen, om behov finnes. Ett förslag var att via hemsidan maila till föreningens sekreterare som eventuellt kan lämna ut den informationen.

P-O informerar om att reparationen av bastun är i full gång, det som sinkar ombyggnationen är golvläggaren. Det är det som är kvar.

Vid i sättningsrampen skall vi ordna en skylt som klart och tydligt påvisar att det är en ramp avsedd för Sjöräddningen och endast för i och avlastning av båtar; ej båtplats där båtar läggs för flera dagar och som dessutom fastlåses.

Koden till bommen och vårt utrymme i ladan ändras.

P-O överlämnar information angående sophantering; den kommer från Askersunds kommun. Den kommer att plastas in för att sedan sättas upp i anslutning till sopkärlen.

Valborgsmässofirandet börjar klockan 19.00. Sekreterare Inger Larsson ska kontakta prästen Martin Markula för att be honom hålla ett vårtal.

Kräftskivan går av stapeln lördagen den 20 augusti, klockslag och övrig information kommer att läggas ut på hemsidan.

Höststäddag blir lördagen den 15 oktober, samling klockan 10 som vanligt. Även den informationen kommer att läggas ut på hemsidan.

P-O tycker att den nya hemsidan är bra, men har en önskan att det gamla tas bort. Conny Patriksson tar på sig att ringa till Susanne Undergård som står för den sidan.

Mötets avslutning.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...