Vätterns pärla

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2008

Föreningen har under året haft 1 möte (Årsmötet) samt en ej protokollförd träff med representant för ägarna, (P-O)

· 27/4, kl 15:00 Årsmöte. I båthuset

· Mars-08 i båthuset angående det förslag till nytt båtplatsavtal som tagits fram av Bryggföreningen.

Bakgrunden var att utomstående jurister konstaterat att det gällande avtalet kan tolkas, så att det faktiskt inte finns något avtal gentemot ägarna längre.

Det nya avtalet skulle i så fall eliminera de bristerna samt syfta till att stärka båtplatsinnehavarnas position vid ett ev ägarbyte av hamnområdet. P-O Persson ansåg dock att avtalet i sin nuvarande form väl tar hand om båtplatsinnehavarnas intressen.

Aktiviteter 2008

Julgransplundring 12/1-08 kl 18.00.

Vårarbetsdag 27/4-08 kl 10:00.

Valborgsmässoafton 30/4-08 kl 19:00.

Midsommarfirande 20/6-08.

Kräftskivan 16/8-08.

Höststäddag 12/10-08 kl 10:00.

Hemsidan är upplagd på adressen www.bastedalen.se .

Material som man vill publicera lämnas till Webbmaster.

Adressen finns på hemsidan.

Susanne uppdaterar hemsidan efterhand med material som tillhandahålls av medlemmarna.

För Bryggföreningen

Per Undegård

Dagordning 090426

1. Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet.

4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

5. Fråga om stadgeenlig utlysning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Revisionsberättelsen.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9. Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Information från Ägarna.

11. Val av styrelse jämte suppleanter, totalt fem (5) st personer, som skall ingå i

styrelsen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för

gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med

ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande välj på 1 år övriga på 2 år.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning, 2 personer

14. Fastställande av medlemsavgift.

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning.

Protokoll 090426

  1. Mötet öppnades av Per Undegård och dagordningen godkändes.

2. Till ordförande för mötet valdes Per Undegård

3. Till mötets sekreterare valdes Inger Larsson, Talliden

4. Till justeringsman valdes Inger Larsson, Amalienborg

5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Per och det lades till handlingarna.

7. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisorberättelsen.

8. Arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet.

9. Mötet beslutade att köpa en högtryckstvätt, detta skall ske innan midsommar.

10. P-O berättade lite om tomterna 12 st är planerade i starten

För tomterna kommer att bilda en samfällighet, P-O verkar för att hamnen kommer

att fungera som tidigare.

Toan funkar tills vidare som förut, men ett förslag framlades om att hyra en portabel

toa och koppla den till befintligt avlopp. P-O undersöker saken.

11. Till ny styrelse valdes, som ordförande på 1 år Conny Patriksson, kassör på 2 år

Yvonne Patriksson, sekreterare på 2 år Inger Larsson, Amalienborg övriga ledamöter

Bengt Byfeldt, Stefan Zetterlund och Lars Holmberg.

12. Till revisor valdes Bengt-Göran Jönsson.

13. Till valberedning valdes Stefan Holmertz och Benny Norén.

14. Medlemsavgiften är oförändrad 50 kr per år.

15. Valborgsfirandet startar 19.00.

Mötet bestämde att bommen ska vara låst och får endast användas av medlemmar

och koden får INTE lämnas ut.

Bokningslista för hyra av båthuset finns på anslagstavlan, vid bokning kontakta P-O.

Hyran för medlemmar är 400 kr för icke medlemmar 800 kr

Förslag om att betala en avgift om man inte är med på städdagarna skall utredas

vidare av styrelsen och ägarna.

Medlemsmatrikel ska tas fram och hängas upp inne i båthuset

P-O kollar med kommunen om vi kan få hit en container till soporna.

Sekreterare                          Ordförande                          Justeringsman

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...