Vätterns pärla

Protokoll 2019

Dagordning 2019

Årsmöte                                                                                               190413

Bastedalens Bryggförening                                                                     Dagordning

1.      Mötets öppnande, jämte godkännande av dagordningen.

2.      Val av ordförande av mötet.

3.      Val av sekreterare för mötet.

4.      Val av justeringsman, att jämte ordförande, justera protokollet.

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse.

6.      Revisionsberättelsen.

7.      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

8.      Av medlem, styrelse, eller revisor väckta förslag.

9.      Information från ägarna.

10.  Val av styrelse, jämte suppleanter, totalt fem (5) personer som skall ingå i styrelsen, varav en ska ha ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande väljs på 1 år, övriga på 2 år.

11.  Val av revisor samt suppleant.

12.  Val av valberedning.

13.  Fastställande av medlemsgift.

14.  Övriga frågor.

Mötet avslutas.

Protokoll 2019

 

                                                                                                     2019-04-13

Bastedalens Bryggförening                                                              Protokoll

Mötet öppnades av Benny Norén, samt mötets dagordning godkändes.

Styrelsen har haft 1 möte under det gångna året; 2019-04-01.

Närvarande var:

Benny Norén, Johan Blom, Bengt-Göran Jönsson och Inger Larsson.

 1. Mötets öppnande, jämte godkännande av dagordningen.                
 2. Till ordförande av mötet, valdes Benny Norén.
 3. Till sekreterare valdes Inger Larsson.
 4. Till justerare valdes Pia Frohman.
 5. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Benny Norén och lades till handlingarna.
 6. Då Bengt-Göran Jönsson, revisor var frånvarande; lästes revisionsberättelsen upp av Benny Norén. Föreningens ekonomi är god. Utgifter för korv och liknande vid städdagar, Valborg, samt hemsidan.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen bifalldes.
 8. Av medlem, styrelse eller revisors väckta förslag.

Bengt-Göran Jönsson förslår att vi ska ordna ett bankkonto i till Föreningen, nu har vi ett personkonto som kassören hanterar. Mötet bestämde att vi skulle fortsatt ha på samma sätt.

10.Information från ägarna.

P-O informerar.

Viss målning ska/har utförts.

Detaljplan när det gäller hamnområdet närmast sjön ska eventuellt vara klar till hösten. Den är under bearbetning. Den ska ställas ut och granskas. P-O kan ej säga när.

Ytterligare en tomt är såld.

Röjning har gjorts.

Bryggan från Borgmästarholmen står på grund på grund av lågt vatten. Meningen är att delar från den ska tas och de befintliga bryggorna ska renoveras.

Förslag finns för att kunna göra en badplattform? Måste då förankras mycket kraftigt.

Båtplatser på bortre bryggan är borta, hyrestagarna är meddelade.

Rasrisk i hålrum mellan bryggor och land.

 1. Val av styrelse, jämte suppleanter, totalt fem (5) personer som skall ingå i styrelsen, varav en ska ha ekonomiskt ansvar och en person för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande väljs på 1 år, övriga på 2 år.

Till ordförande valdes Benny Norén.

Inger Larsson, sekreterare.

Johan Blom, kassör.

Pia Frohman och Patrik Löfgren till suppleanter. 

 1. Beng-Göran Jönsson, revisor.
 2. Ulf Setson, valberedning.
 3. Fastställande av medlemsavgift: 50 kronor.
 4. Övriga frågor.

Årsmöte 2019

Båtstölderna diskuterades; förslag väcktes att ordna ett vaktschema under augusti månad då stölderna är mest förekommande.

Se till att befintlig belysning fungerar som den ska.

Köpa kamerattrapper? Kostar 75 kronor styck. Då måste man ha tillstånd, så det verkar rinna ut i sanden.

Förslag att fler båtar utrustar sig med larm, Kim Patrikssons son arbetar med det, han lovar att ta fram prisförslag. Lämnar det till Benny.

Inger Larsson, sekreterare ska försöka att få till ett digitalt schema, där man kan skriva upp sig de nätter man kan ta pass.

Passen föreslås vara mellan klockan 22-04.

Mötet kom överens om att se till förtöjningarna och att de anpassad för att klara stormväder.

Av största vikt är att alla använder ryckutjämnare.

Detta kommer att skrivas in i stadgarna.

Datum för kräftskivan sattes till den 24.8.

Kod till bommen bestämdes.

Fria fisket har i år bestämts till 2 helger, ej 3 som tidigare år.

Skötseln av dasset måste förbättras. Det har uppenbarligen varit väldigt ”skitigt”.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...