Vätterns pärla

Standardsida

Dagordning 2018

Årsmöte                                                                         2018-04-21

Bastedalens Bryggföring                                               Dagordning

Dagordning

1.      Mötets öppnande, jämte godkännande av dagordningen.

2.      Val av ordförande av mötet.

3.      Val av sekreterare för mötet.

4.      Val av justeringsman, att jämte ordförande, justera protokollet.

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse.

6.      Revisionsberättelsen.

7.      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

8.      Av medlem, styrelse, eller revisor väckta förslag.

9.      Information från ägarna.

10.  Val av styrelse, jämte suppleanter, totalt fem (5) personer som skall ingå i styrelsen, varav en ska ha ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande väljs på 1 år, övriga på 2 år.

11.  Val av revisor samt suppleant.

12.  Val av valberedning.

13.  Fastställande av medlemsgift.

14.  Övriga frågor.

Mötet avslutas.

Protokoll 2018

Årsmöte                                                                         2018-04-21

Bastedalens Bryggförening                                           Protokoll

 

Mötet öppnades av Conny Patriksson, samt mötets dagordning godkändes.

Styrelsen har haft ett möte under det gångna året; den 7.4-18

 

1.      Till ordförande för mötet valdes Conny Patriksson.

2.      Till sekreterare valdes Inger Larsson.

3.      Till justerare valdes Tomas Berg o Anders Dahl.

4.      Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

5.      Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson o lades till handlingarna.

6.      Bengt-Göran Jönsson redovisade revisionsberättelsen, föreningens ekonomi är god.

Utgifter det gångna året var bland annat; hemsida, korv o liknande vid städdagar och Valborgsmässofirande.

Två drakar, föreställande rovfåglar har satts upp i hamnen, allt för att försöka att minska på antalet nedlortade kapell.

7.      Styrelsen/arbetsgruppen beviljas ansvarsfrihet.

8.      P-O informerar.

”Lilla” båthuset renoveras och målas.  Även båthuset behöver målas.

Tlll höstmötet kommer möjligen en detaljplan vara klar för strandområdet i hamnen.

Tre tomter är sålda.

P-O har anlitat en person som ska röja i området.

P-O betonar att koden till bommen inte är till för obehöriga gäster. Den har uppenbarligen kommit ”ut” igen.

 

9.      Val av styrelse.

 I samband med val av styrelse meddelar Conny Patriksson samt Yvonne Patriksson att de avsäger sig sina uppdrag.

              Benny Norén valdes till ordförande.

              Johan Blom till kassör.

              Inger Larsson till sekreterare.

10.  Bengt-Göran Jönsson till revisor.

11.  Ulf Stenson och Christer Ullvetter valdes till valberedningen.

12.  Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor, som tidigare.

13.  Övriga frågor.

Först diskuterades bommen och koden till bommen, samt att den återigen har kommit till allmänhetens kännedom.

Kina parken har under ett flertal år haft tillgång till isättningsrampen och skött det mycket bra. Det finns fler som har behov till att dela ut koden till hyresgäster.

Benny Norén har en idé över hur detta ska lösas. Det ska ordnas med 2 lås samt en kedja emellan.

En fråga kommer upp när det gäller hur fort en vattenskoter får köra och hur de får köra. De får åka från och till farled, samt de är ålagda att hålla hastigheten som andra på sjön.

Ett förslag är att sätta en skylt på Måsön med gällande hastighet.

När det gäller eventuella toaletter, så kan kommande detaljplan möjliggöra detta.

Även frågan om det finns några planer för att anrätta en gästhamn med gästplatser diskuteras. En gästhamn måste ha avlopp, när det gäller gästplatser så kan man höra av sig och låna platser som är lediga, eller där man är ute med båten.

Gästplatsen på stora bryggan diskuteras, en medlem undrar hur långt den sträcker sig. Det är utmärkt på bryggan, men båtarna lägger sig där i alla fall.

Många badar och tycker att det är störande att de inte kan bada som de tänkt.

I första detaljplanen var en badplats planerad.

Husbilar diskuteras även de. Det finns regler för husbilar och strandkanten, vi kan hänvisa till de förordningar som finns. Skyltar, samt hänvisa till kommunens parkering.  

Rör det sig om personer med handikapp, så är det helt okey.

Ett problem är att en medlem har för vana att köra med bil på bryggan.

 

Den så kallade ”plåtbåten/arbetsbåten” tas upp. Den Sune Bosäters båt, även hans privata båt nämns. Den ligger vid bryggan närmast båthuset och har gjort det i många år. Den ser inte så kul ut. Den är till salu.

 

Årsmöte 2108

Årsmöte                                                                          2018-04-21

Bastedalens Bryggförening.

 Säsongen 2017 var bra, arbetsdagarna har flutit på mycket bra. Har gjort så de senaste åren. Anslutningen till städdagarna har ökat allt mer. Mycket tack vare att sms skickas ut vid 2 tillfällen innan mötet.

Det visar sig under mötet att det finns några som inte får något sms. Det är oerhört viktigt att vi alla tänker på att meddela om man byter ut sitt telefonnummer!

Som vid ett flertal tillfällen kommer bommen och kodlåset upp till diskussion. Återigen har koden ”läckt” ut. Låset har vid ett flertal tillfällen helt enkelt sparkats sönder, förra året gick det åt tre lås.

Kinaparken har under ett flertal år haft tillgång till bommen och koden. De har skött det mycket bra. Nu är det ytterligare aktörer som hyr ut stugor och som vill ha tillgång till bommen.

Benny Norén har ett förslag om att man ska ordna med 2 lås med kedja emellan för att tillgodose allas behov, men samtidigt göra det säkert.

Fråga om vattenskotrar och hur fort och hur de får köras ställdes. De får till och från farled, ska även såklart hålla gällande hastighet. Ett förslag var att man skulle kunna sätta en skylt på måsön med gällande hastighet.

Kommande detaljplan över strandområdet kan möjliggöra toalett i hamnen.

En fråga om plan för gästhamn, gästplatser kom. Gästhamn innebär att man måste ha avlopp.

Det finns ofta lediga platser att låna vid behov, medlemmarna uppmanas att höra av sig och tala om, om de har platsen ledig, eller om man ska vara ute till sjöss ett tag.

Det kan man meddela på vår Facebook sida eller hemsida.

Någon undrade hur långt den gästplatsen som finns vid stora bryggan sträcker sig. Det är markerat med skylt. Tyvärr är det båtar som lägger sig väldigt långt fram och orsakar då att man inte kan bada från badstegen.

I detaljplanen för området fanns från början en badplats utmärkt.

När det gäller husbilar finns regler för hur nära strandkanten man får stå. Vi kan hänvisa till de förordningar som finns. Man kan hänvisa till kommunens parkering. Annars får vi ringa Bärgningskåren och få dem bortfraktade!

På kommunens parkering kan bilar och trailer ställas.

Kommer någon med ett handikapp så föreligger inga hinder.

Det förekommer att man kör med bil på bryggan, detta är inte tillåtet!

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...