Vätterns pärla

Protokoll

Dagordning 2013-04-27

Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2013-04-27

Dagordning

 

1. Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen.

2.  Val av ordförande för mötet.

3.  Val av sekreterare för mötet.

4.  Val av justeringsman att jämte ordförande, justera protokollet.

5.  Fråga om stadgeenlig utlysning.

6.  Styrelsens verksamhets berättelse.

7.  Revisionsberättelsen.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.  Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10.Information från Ägarna.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning, 2 personer.

14. Fastställande av medlemsavgift.

15. Övriga frågor.

Mötets avslutning.

Verksamhetsberättelse för 2012

Bastedalens Bryggförening.

 

Verksamhetsberättelse

 2012-01-01-2012-12-31

Föreningen har haft två möten,  årsmöte 21.4 samt styrelsen har haft ett möte i mars månad. Mötet skedde i Skyrsta, hemma hos Inger Larsson, sekreterare. Deltagande var Conny och Yvonne Patriksson, Inger Larsson och Benny Norén.

Vårstäddag:

Av P-O utdelade arbetsuppgifter, föreningen bjöd på korv, bröd och dryck. Senare på dagen var det årsmöte i Föreningen, det var lördagen den 21 april. P-O bjöd på goda smörgåsar.

Valborgsmässoafton:

Martin Marccola höll ett mycket uppskattat vårtal, uppslutningen var god. Det bjöds på korv, bröd, dryck, kaffe och kaka.

Midsommarafton:

Inträffade fredagen den 22juni. Vädret var ganska bra, det var dock inte uppslutningen uppe på kullen. Det verkar som om anslutningen blir allt mindre. Kanske har många andra traditioner att följa? Det börjar bli en generationsväxling nere i hamnen.

Kräftskiva:

Samma fenomen som vid Midsommar, det var runt ca 9 personer som frossade i de röda delikatesserna nere på stora bryggan. Kräftskivan var den 25 augusti.

Höststäddag:

Sommaren var kall, blöt och blåsig. Vi hjälptes åt att ta undan, plocka in och göra i ordning inför den långa vintern. Det var lördag den 16.10 vi städade undan sommaren.

Nu får vi alla invänta nästa säsong och hoppas på varmare vindar!

Årsmöte 2013-04-27

Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2013-04-27

 

Protokoll Årsmöte

 

 1. Mötet öppnades av Conny Patriksson och dagordningen godkändes.
 1. Till ordförande av mötet valdes Conny Patriksson.
 1. Till sekreterare valdes Inger Larsson.
 1. Till justerare valdes Anders Dahl och Benny Norén.
 1. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 1. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.
 1. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen. Föreningen har intäkter på 6420 kronor. Utgifter har varit 2180 kr, varav 1146 kronor använts vid exempelvis möten, Valborg och liknande, då mest i form av korv och bröd. Hemsidan har kostat 795 kronor. Även har ett par hänglås till bommen vid rampen införskaffats. Föreningen har då en vinst på 4250 kronor. På föreningens konto finns nu 19 454 och under de närmsta dagarna så kommer ytterligare 6250 kronor in i form av avgifter. Det finns 25 705 kronor på kontot som eget kapital.
 1. Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarighetsfrihet.
 1. Förslag om att hemsideansvarig, Inger Larsson startar upp en Facebook sida för föreningens räkning. En hemsida är statisk, det är bara ansvarig som kan ändra informationen. En FB sida skulle bidra till ett mer dynamiskt agerande. Vem som helst kan då göra inlägg, lägga in bilder, komma med förslag. Frågan väcktes också om vi ska fortsätta med de olika festligheter som vi brukar arrangera. Intresset har minskat allt mer, deltagandet likaså. Ska vi ha en festkommité? Mötet uppmanar alla  som är intresserade att lämna idéer, förslag på hemsidan. Även frågan om hur man ska nå alla togs upp. Ett förslag är såklart via mail, alla är dock inte datoriserade. Förslag kom då om att man kan meddela sig per sms.
 1.  Per-Olov Persson passar först och främst på att tacka för all värdefull hjälp och att allt ser hoppfullt ut inför säsongen. Per-Olov Persson informerar om läget i hamnen, hur exploateringen fortskrider. Inte så mycket har hänt, ytterligare en tomt är såld. När det gäller området närmast sjön är det för tillfället helt stilla. Det ska utarbetas en ny översiktsplan över norra Vättern och då kan, man inte söka dispens enskilt. När det gäller tomterna på kalkberget ska där göras vägar, vatten och avlopp ska färdigställas, samt ett vägkors ska anordnas, allt för bättre sikt och där ska asfalteras.
 1. Till ordförande valdes sittande; Conny Patriksson.till ekonomiskt ansvarig valdes sittande; Yvonne Patriksson, till sekreterare valdes sittande; Inger Larsson.
 1. Till revisor valdes Bengt-Göran Jönsson, sittande.
 1. Till valberedning valdes Lars Pettersson och Ulf Stensson.
 1. Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor.
 1. Under övriga frågor presenterade Pia Stenströmer, med partner Aldo sin önskan om att få ha tillgång till sjösättningsrampen. Frågan har diskuterats tidigare och då har man röstat nej till förslaget. Dagens möte bestämmer att Pia och Aldo med sitt etablissemang; Bastedalens Kinapark och Herrgård under året får ta del av isättningsrampen. En utvärdering ska ske nästkommande år. De har fiskeguider anställda som kommer med båt för att hämta upp hugade fiskare, utan båt. Det som är den springande punkten med deras önskan är de fiskare som kommer med egen båt, som kommer att på Herrgården. Allt rörande bilparkering, trailers, sopor, toabesök ska ombesörjas via Pia och Herrgården..

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...