Vätterns pärla

Protokoll

Dagordning 100425

1.     Mötets öppnande jämte godkännande av dagordningen

2.     Val av ordförande för mötet.

3.     Val av sekreterare för mötet.

4.     Val av justeringsman att jämte ordförande, justera protokollet.

5.     Fråga om stadgeenlig utlysning.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisionsberättelsen.

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.

9.     Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag.

10. Information från Ägarna.

11. Val av styrelse jämte suppleanter, totalt fem (5) st personer, som skall ingå i styrelsen, varav en person med ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande, samt tillika, gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande välj på 1 år övriga på 2 år.

12. Val av revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning, 2 personer

14. Fastställande av medlemsavgift.

15. Övriga frågor

Mötets avslutning.

Verksamhetsbertättelse 2009

Föreningen har under året haft ett (1) möte, Årsmötet.

2009-04-26

Aktiviteter 2009

Vårarbetsdag med 2009-04-26 Årsmöte.

Vid årets arbetsdag var uppslutningen god. En hel del underhållsarbete utfördes, bryggor ströks, båthuset städades och trädgårdsmöbler ställdes fram

Valborgsmässoafton 30/4-08 kl 19:00.

Uppslutningen på årets firande var mycket lågt. Endast ett fåtal personer dök upp, en möjlig förklaring kan vara att firandet ej var utsatt på föreningens hemsida.

Midsommarfirande  2009-06-19 kl. 15.00

Blandat väder, bra början sedan regn. Trots detta bra uppslutning.

Kräftskivan  2009-08-18 kl. 18.00

Som alltid god stämning på kräftfirandet.

Höststäddag 2009-10-11 kl. 10.00

Bra uppslutning, sedvanliga arbetsuppgifter.

Föreningen har köpt in en högtryckstvätt som finns att låna för föreningens medlemmar. Vintertid förvaras den av ordförande.

Föreningens grill var i mycket dåligt skick, varför en ny grill har iordningsställts.

Protokoll 100425

1.     Mötets öppnandes av Conny Patriksson och dagordningen godkändes.

2.     Till ordförande av mötet valdes Conny Patriksson.

3.     Till sekreterare för mötet valdes Inger Larsson, Amalienborg.

4.     Till justerare valdes Lars Persson..

5.     Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

6.     Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.

7.     Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen.

8.     Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet.

9.     På förslag av Inger Larsson, Amalienborg och Yvonne och Conny Fredriksson lades förslaget att byta hemsidesleverantör. Inger Larsson åtar sig ett huvudansvar för hemsidan. Yvonne Patriksson och Monika Byfeldt åtar sig också ansvar för att arbeta med sidan. Förslaget godtogs av mötet.

10. P-O lämnar information om byggnationen i hamnen. I första skedet är 12 tomter på gång att iordningsställas. Tomterna är avstyckade och klara. Träd har avverkats och vägar ska anordnas inom de närmsta veckorna. En skotare kommer att kommer att ta hand om träden, för att flisas och bli till energived.

I nästa etapp ( etapp 2 ) kommer 12 tomter att anläggas i ”bergen” upp mot Herrgården.

Etapp 3 rör sig om de 5 tomter som ligger närmast båthuset. Den etappen ligger minst 2 år fram i tiden, då strandskyddet och Länsstyrelsen har stränga förordningar när det gäller strandnära byggnation. Askersunds kommun kommer att bistå med hjälp för att utverka dispans.

Blir etapp 3 av kommer en kanal, eller något annat komma till stånd för att avskilja områdena från varandra.

När det gäller den ”portabla” toaletten så är även den kopplad till etapp tre. Den kan inte komma att bli inkopplad innan tillstånd ges för byggnationen.

I dagens läge kan den dock anläggas vid det lilla tegelhuset och det tyckte mötet var helt okey tillsvidare.

Blir inte detta av så är kommunen skyldig att bistå föreningen med latrintunnor, dock till en rejält förhöjd kostnad mot tidigare.

En ny brygga ska byggas ut ifrån den ”sluttande” bryggdelen vid stora bryggan, allt för att ordna fler båtplatser som ingår i tomterna.

Vågbrytaren vid den mittersta flytbryggan ska sättas åter på plats.

När det gäller båtplatser finns det endast någon enstaka plats kvar, många står i kö.

11. Till ordförande valdes Conny Patriksson (1 år), till kassör valdes sittande; Yvonne Patriksson , till sekreterare valdes sittande; Inger Larsson, Amalienborg. Övriga ledamöter; Bengt Byfeldt, Stefan Zetterlund och Lars Holmberg.

12. Till revisor valdes Bengt-Göran Jönsson.

13. Till valberedning valdes Stefan Holmertz och Benny Norén.

14. Medlemsavgiften är oförändrad, 50 kronor per år.

15. Styrelesen tog upp dilemmat med alla som inte deltar på de av föreningen utlysta städdagarna. Ett förslag är att alla som inte deltar, ges möjlighet att ”köpa” sig fria från arbetet. Ett kontroversiellt förslag, svårt att genomföra. Mötet bestämmer dock att då vi får ny hemsida och får en bättre möjlighet att sprida informationen via mail, först försöka med det. Frågan får utvärderas om ett par år.

P-O tycker att vi ska se till att använda de pengar som vi har i föreningen.

Anders Dahl påtalar att det är dåligt upplyst i hamnen, när man kommer in sent på nattkröken från sjön. P-O uppmanar oss att se till att befintliga lampor fungerar.

När det gäller skötsel av gräsmattor och annat, så stor den frågan öppen.

Ett förslag till vinsch för hjälp vid båtupptagning las, vilket mötet tyckte var bra.

Kod till låsen på bom och bod bytes idag. Koden är nu ?????. Koden byts till vårstäddag och kräftfiske.

Lars Persson, ordförande i Hammars Fiskevårdsförening informerar angående kräftfisket. Första fisket kommer att bli sista helgen i juli, den andra helgen därpå. När sedan det fria fisket sätter igång, gör vi ett uppehåll under två veckor.

Därefter börjar vårt stora fiske.

Gudrun Persson anmälde sitt intresse för att delta i en festkommitté, vilket styrelsen gladligen bifaller.

Valborgsmässofirandet börjar klockan 19.00 ( står 18.00 på hemsidan ) vilket är sekreterarens miss.

Mötets avslutning.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...