Vätterns pärla

Protokoll

Dagordning

Årsmöte 220423                                                                                                                 Dagordning

Bastedalens Bryggförening

 1. Mötets öppnande, jämte godkännande av dagordning.
 2. Val av ordförande av mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsman, att jämte ordförande, justera protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.
 8. Av medlem, styrelse, eller revisor väckta förslag.
 9. Information från ägarna.
 10. Val av styrelse, jämte suppleanter, totalt fem (5) personer ska ingå i styrelsen, varav en ska ha ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande samt tillika gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande väljs på 1 år, övriga på 2 år.
 11. Val av revisor o suppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av medlemsavgift.
 14. Övriga frågor.

Mötet avslutas.

Protokoll

Årsmöte                                                                                                                                Protokoll

Bastedalens Bryggförening                                                                                           220423

Mötet öppnades av Benny Noren´, samt mötets dagordning godkändes. Med tanke på föregående år och den pandemin vi alla har levt under, har vi inte haft sammankomster eller årsmöten på ett flertal år. Arbetsgrupper har satts samman av Benny Noren´ och P-O Persson.

Mötet gäller perioden 2019-2021.

Närvarande var:

Benny Noren´, Johan Blom, Bengt Göran Jönsson samt Inger Larsson.

 1. Mötets öppnande, jämte godkännande av dagordningen.
 2. Till ordförande av valdes Benny Noren´.
 3. Till sekreterare valdes Inger Larsson.
 4. Till justerare valdes Örjan Persson
 5. Styrelsen verksamhetsberättelse var kortfattad, då pandemin har förhindrat önskade möten. Dock har sommarens vaktschema fungerat mycket bra. Inga motorstölder under sommaren, men dock har Emmekärr drabbats av 3 motorstölder.
 6. Revisionsberättelsen har utförts enligt god sed av Bengt Göran Jönsson. Revisionsberättelsen är granskad o resultat och balans fastställs. Föreningens ekonomi är bra. Föreningen har skänkt 1000 kronor till cancerfonden, då vår gode vän Bengt Strandberg gått bort. Inkomster ca 6250, medlemsavgifter. Utgift för hemsidan samt för korv och dylikt. Kostnad, runt 3500 kr. Det finns 24000 på föreningens konto.
 7. Frågan om ansvarsfrihet styrelsen och arbetsgrupp bifalls.  
 8. Av medlem, styrelse eller revisors väckta förslag. Förslag finns att då hamnen ska säljas, att man ska kunna köpa sig båtplats.
 9. Information från ägarna. PO informerar att det finns ju ytterligare en ägare som dessvärre är sjuk. När det gäller kommande förändring i hamnen, är det mesta ännu ganska oklart. Det finns ett överklagande över tänka försäljning. Oavsett positivt eller negativt svar på överklagan, så kommer försäljning att ske. Båtplatserna är inte svåra att värdera. Tomt o hamn går ihop, eller en köper allt. Tidigast i höst som vi får reda på det. Arbetsgänget ser till att hålla hamnen i hyfsat skick.
 10. Val av styrelse, jämte suppleanter. Till ordförande valdes Benny Noren´, sekreterare Inger Larsson. Till suppleant valdes Conny Patriksson samt David Thuen.
 11. Till revisor valdes Bengt Göran Jönsson.
 12. Val av valberedning. Patrik Löfgren och Johan Blom till kassör??
 13. Medlemsavgift som tidigare.

Årsmöte och övriga frågor

Årsmöte                                                                                               Övriga frågor

Bastedalens Bryggförening                                                                 220423

Trots pandemi har föreningen och skötseln av hamnen fortgått under de sista åren.

Detta då Benny Norén o P-O Persson med ett fåtal medarbetare ordnat med det praktiska runt hamnen.

Dock har vi inte kunnat ha ett normalt föreningsförfarande.

Mötet gäller år 2019-2021

Föreningen har klarat sig bra när det gäller båt/motorstölder. Detta ska alla ni som ställt upp och gått vakt under hela sommaren.

Det fungerar uppenbart att vara aktiv.

På Emmekärrssidan har 3 båtar med motorer stulits, men vi har klarat oss.

Försäljning av hamnen.

Tanken är ju att hamnen ska säljas. Då planen har överklagats så kan inga avtal göras. Något pris vet vi inget om, inte om det ska styckas av eller inte. Försäljning sker via budgivning, som brukligt.

Händer inget så kommer vi att nyttja hamn och hamnområdet som tidigare.

Vi vet inte om hamnen ska styckas av från byggområdet. Kommer vi att kunna köpa vår båtplats om intresse finns? Mötesdeltagarna är intresserade av att kunna köpa sin båtplats.

Bryggföreningens möjligheter att kunna köpa hamnen är att sälja ut båtplatser för att finansiera köpet.

Avtalet mellan ägarna och bryggföreningen upphör att gälla från den 31.12.

Byggförfarandet läggs vilande. Vi vet inte om den kommande ägaren vil ha en fungerande Bryggförening.

221028

Inger Larsson, sekreterare Bastedalens Bryggförening.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...